Zarządzenie pracodawcy - spółki Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345018 (Pracodawca) z dnia 23 kwietnia 2020 roku

 

Powołuje się Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów dwóch przedstawicieli pracowników Pracodawcy dla dokonywania z Pracodawcą uzgodnień w imieniu pracowników w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

W skład Komisji Wyborczej powołuje się następujące osoby:

 1. Pani Dorota Wysocka
 2. Pani Katarzyna Lewandowska
 3. Pani Justyna Korczyk
 4. Pan Dariusz Pąśko

Podpis pracodawcy

Prezes Zarządu Komplementariusza Krystian Miklis

 

DO POBRANIA SKAN ORYGINAŁU ZARZĄDZENIA

 


Zarządzenie komplementariusza spółki Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345018 (Pracodawca)

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyborów przedstawicieli pracowników

 

 1. Niniejszym ustanawia się regulamin wyborów dwóch przedstawicieli pracowników Pracodawcy dla dokonania uzgodnień i zawarcia porozumień z Pracodawcą w sprawach, które wymagają takiego porozumienia zgodnie z ustawą  z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm) to jest porozumień w sprawach dotyczących w szczególności określenia grup zawodowych objętych ewentualnym przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, obniżonego wymiaru czasu pracy, okresu w jakim mają obowiązywać te rozwiązania, a także w sprawach ograniczenia okresu odpoczynku, wprowadzenia  systemu równoważnego czasu pracy w ramach okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 12 miesięcy, przedłużenia do 12 godzin dobowego wymiaru czasu pracy, oraz czasowego stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia  niż wynikające z umów o pracę.
 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wybory przedstawicieli pracowników Pracodawcy wyznacza się na dzień 28 kwietnia 2020 roku:

- z wykorzystaniem urny stacjonarnej w budynku Pracodawcy w Katowicach przy ul. Brackiej 28A w godzinach od 8.00 do 10.30 oraz od 14.00 do 17.00

oraz z wykorzystaniem urn mobilnych w następujących budynkach gdzie wykonują pracę pracownicy Pracodawcy:

- Hotel Tychy ul. Jana Pawła II 10, Tychy w godzinach od 9.00 – 9.30

- Katowice, ul Kolista w godzinach od 10.00 – 10.30

- Katowice ul. Barbary 21 („Budus”) w godzinach od 11.00 – 11.30

- Katowice ul. Opolska 22 w godzinach od 12.00- 12.30  oraz od  17.00 – 17.30

- Katowice J. Baildona 66 (Call center) w godzinach od 13.00 -14.00

- Bytom, Strzelców Bytomskich 87 w godzinach od 8.00 – 8.30

- Gliwice Błogosławionego Czesława 13 w godzinach od 9.00 – 9.30

- Gliwice Płażyńskiego 38 w godzinach od 10.00 – 10.30

- Ruda Śląska ul. Magazynowa 39, w godzinach od 11.00-11.30

- Katowice ul. Dulęby 5 w godzinach od 12.00-12.30

- Sosnowice ul. Andersa 15 w godzinach od   8.00 – 8.30

- Sosnowice ul. Żeromskiego w godzinach od 9.00 – 9.30

- Katowice ul. Żelazna 17d  w godzinach od 10.00 -10.30

- Katowice ul. Chorzowska 108 w godzinach od 11.00 – 11.30

- Katowice Klimczoka 7 w godzinach od 12.00– 12.30

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany przez Pracodawcę.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pracodawcy oraz publikacji na stronie internetowej www.maksimum.pl

 

Podpis pracodawcy

Prezes Zarządu Komplementariusza Krystian Miklis

 

DO POBRANIA ZARZĄDZENIE

 


 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 roku

 

Regulamin

wyborów dwóch przedstawicieli pracowników

spółki Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345018 (Pracodawca)

dla dokonania uzgodnień i zawarcia porozumień z Pracodawcą w sprawach, które wymagają takiego porozumienia zgodnie z ustawą  z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm)

Art. 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia wyborów, zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników oraz warunki ważności tych wyborów.

Art. 2

1. Wybory są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. W wyborach głosować można tylko osobiście.

Art. 3

1. Czynne prawo wyborcze (czyli prawo do popierania kandydatur i do głosowania) posiada każdy pracownik Pracodawcy zatrudniony na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem członków zarządu komplementariusza i prokurentów.

2. Bierne prawo wyborcze (czyli prawo kandydowania w wyborach na przedstawiciela pracowników) posiada każdy pracownik Pracodawcy zatrudniony na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem członków zarządu komplementariusza i prokurentów.

Art. 4

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Pracodawcę spośród pracowników Pracodawcy posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. Komisja Wyborcza jest powoływana w składzie czteroosobowym, przy czym dla ważności wszystkich czynności Komisji Wyborczej przewidzianych przez niniejszy regulamin wystarczający jest udział trzech z czterech członków Komisji Wyborczej. Informacja o członkach Komisji Wyborczej z podaniem ich imion i nazwisk zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pracodawcy.

Art. 5

Kandydat, który uzyska poparcie minimum 10 (dziesięciu) pracowników zgłasza się do któregokolwiek członka Komisji Wyborczej z listą poparcia zawierającą czytelne podpisy popierających oraz swoją pisemną zgodą na kandydowanie i pełnienie funkcji, najpóźniej w terminie 3  dni przed dniem wyznaczonym przez Pracodawcę jako dzień wyborów. Łączna liczba zgłoszonych kandydatów powinna obejmować co najmniej 2 osoby. Komisja Wyborcza weryfikuje prawidłowość zgłoszeń kandydatów i podaje, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed dniem wyznaczonym jako dzień wyborów, dane kandydatów (imię i nazwisko) do wiadomości wszystkich pracowników, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pracodawcy oraz w miarę możliwości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu wykonywania pracy przez pracowników, email, sms lub w formie pisemnego zawiadomienia doręczonego pracownikowi w miejscu pracy. W takiej informacji email, sms lub pisemnym zawiadomieniu doręczonym pracownikowi w miejscu pracy oprócz ww. danych kandydatów, zawiera się informację o terminie, miejscu i przedmiocie wyborów ( np. „wybory przedstawicieli pracowników do uzgodnień z pracodawcą w sprawie rozwiązań przewidzianych w  ustawie  o tzw. Tarczy Antykryzysowej”)

Art. 6

Głosowanie odbywa się  z wykorzystaniem urny stacjonarnej ustawionej w budynku Pracodawcy w Katowicach przy ul. Brackiej 28A w godzinach ustalonych przez Pracodawcę w zarządzeniu o przeprowadzeniu wyborów oraz z wykorzystaniem urn mobilnych  w następujących budynkach gdzie wykonują pracę pracownicy Pracodawcy:

Hotel Tychy ul. Jana Pawła II 10, Katowice, ul Kolista, Katowice Barbary 21 („Budus”), Katowice ul. Opolska 22, Katowice J. Baildona 66 (Call center), Bytom, Strzelców Bytomskich 87, Gliwice Błogosławionego Czesława 13, Gliwice Płażyńskiego 38,  Ruda Śląska ul. Magazynowa 39,

Katowice ul. Dulęby 5, Sosnowice ul. Andersa 15, Sosnowice ul. Żeromskiego, Katowice ul. Żelazna 17d, Katowice ul. Chorzowska 108, Katowice Klimczoka 7 w godzinach ustalonych przez Pracodawcę w odrębnym zarządzeniu o przeprowadzeniu wyborów. 

Art. 7

1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy urny do głosowania są puste, po czym zamyka je i opieczętowuje pieczęcią spółki.

2. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urn otwierać nie wolno.

3. Każda z urn będzie nieprzerwanie pod nadzorem przynajmniej jednego członka Komisji Wyborczej.

Art. 8

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca na żądanie okazuje Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Art. 9

Komisja Wyborcza za pokwitowaniem wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią firmową Pracodawcy.

Art. 10

Na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej nazwisk.

Art. 11

1. Wyborca głosuje na dwóch kandydatów lub na jednego kandydata, poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.

2. Głos oddany na karcie do głosowania, na której postawiono znak „x” przy nazwisku więcej niż dwóch kandydatów oraz głos oddany na karcie do głosowania, na której  nie postawiono znaku „x” przy nazwisku choćby jednego kandydata, uznaje się za nieważny.

Art. 12

1. Wyniki głosowania oblicza Komisja Wyborcza niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

2. Wybory są ważne jeśli weźmie w nich udział co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.

3. Za wybranych uważa się tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.

Art. 13

Z obliczania głosów Komisja Wyborcza sporządza protokół w 2 egzemplarzach, którego egzemplarz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na okres co najmniej 7 dni.

 

Podpis Pracodawcy

Prezes Zarządu Komplementariusza Krystian Miklis

 

DO POBRANIA ZAŁĄCZNIK nr.1

 


 

Niniejszym, Komisja Wyborcza, powołana Zarządzeniem pracodawcy - spółki Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345018 (dalej: Pracodawca) z dnia 23 kwietnia 2020 roku do przeprowadzenia wyborów dwóch przedstawicieli pracowników Pracodawcy dla dokonywania z Pracodawcą

uzgodnień w imieniu pracowników w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa

W składzie

 1. Pani Dorota Wysocka
 2. Pani Katarzyna Lewandowska
 3. Pani Justyna Korczyk
 4. Pan Dariusz Pąśko

Podaje dane Kandydatów, którzy spełnili warunki Regulaminu z dnia 23 kwietnia 2020 r. dotyczącego wyborów dwóch przedstawicieli pracowników Pracodawcy dla dokonania uzgodnień i zawarcia porozumień z Pracodawcą w sprawach,

które wymagają takiego porozumienia zgodnie z ustawą  z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm) a są to:

 1. Pani Małgorzata Matuszczyk
 2. Pani Izabela Kata Kulik
 3. Pani Anna Niedziela
 4. Pani Elżbieta Boruta
 5. Pani Maria Soboś

Wybory przedstawicieli pracowników Pracodawcy do uzgodnień z pracodawcą w sprawie rozwiązań przewidzianych w  ustawie  o tzw. Tarczy Antykryzysowej wyznaczone zostały się na dzień 28 kwietnia 2020 roku:

- z wykorzystaniem urny stacjonarnej w budynku Pracodawcy w Katowicach przy ul. Brackiej 28A w godzinach od 8.00 do 10.30 oraz od 14.00 do 17.00

oraz z wykorzystaniem urn mobilnych w następujących budynkach gdzie wykonują pracę pracownicy Pracodawcy:

- Hotel Tychy ul. Jana Pawła II 10, Tychy w godzinach od 9.00 – 9.30

- Katowice, ul Kolista w godzinach od 10.00 – 10.30

- Katowice ul. Barbary 21 („Budus”) w godzinach od 11.00 – 11.30

- Katowice ul. Opolska 22 w godzinach od 12.00- 12.30  oraz od  17.00 – 17.30

- Katowice J. Baildona 66 (Call center) w godzinach od 13.00 -14.00

- Bytom, Strzelców Bytomskich 87 w godzinach od 8.00 – 8.30

- Gliwice Błogosławionego Czesława 13 w godzinach od 9.00 – 9.30

- Gliwice Płażyńskiego 38 w godzinach od 10.00 – 10.30

- Ruda Śląska ul. Magazynowa 39, w godzinach od 11.00-11.30

- Katowice ul. Dulęby 5 w godzinach od 12.00-12.30

- Sosnowice ul. Andersa 15 w godzinach od   8.00 – 8.30

- Sosnowice ul. Żeromskiego w godzinach od 9.00 – 9.30

- Katowice ul. Żelazna 17d  w godzinach od 10.00 -10.30

- Katowice ul. Chorzowska 108 w godzinach od 11.00 – 11.30

- Katowice Klimczoka 7 w godzinach od 12.00– 12.30

 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

DO POBRANIA LISTA KANDYDATÓW